Tiêu Chí Đánh Giá

  • Đối với các công trình tham dự Giải thưởng, ứng viên phải là tác giả chính của công trình (tác giả chính là tác giả ghi tên đầu hoặc tác giả gửi bài);
  • Các công trình tham dự Giải thưởng sẽ không xét đến yếu tố thời gian mà đánh giá dựa trên ý nghĩa và giá trị khoa học của công trình;
  • Chất lượng của tạp chí khoa học có công trình khoa học được đăng tải theo Tiêu chuẩn công bố quốc tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng.