Liên hệ

Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ (DEMASTED)
Điện thoại: (028) 37 755 037Email: demasted@tdtu.edu.vn