Giới thiệu

Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Scientific Prize) là giải thưởng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm tôn vinh các nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc và đóng góp tích cực cho xã hội. Phạm vi áp dụng cho tất cả các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học trên thế giới. Các lĩnh vực khoa học và hoạt động xã hội phụng sự con người và cộng đồng đều thuộc phạm vi xét thưởng bao gồm (nhưng không hạn chế) trong các lĩnh vực Khoa học cơ bản; Khoa học kỹ thuật; Khoa học xã hội và nhân văn; …