Qui trình xét duyệt

Qui trình xét duyệt sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn một cách độc lập

Giai đoạn 1: Lựa chọn các ứng viên và hồ sơ tiềm năng

  • Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp;
  • Các thành viên hội đồng trình bày ý kiến đánh giá, nhận xét đối với từng ứng viên và hồ sơ;
  • Các thành viên hội đồng thảo luận, đánh giá sơ tuyển hồ sơ và đề xuất các chuyên gia đánh giá. Hồ sơ được xét qua Giai đoạn 1 nếu có trên 50% số thành viên hội đồng chấp thuận.

Giai đoạn 2: Các công trình và ứng viên được phản biện quốc tế

  • Hồ sơ đề cử sẽ được gửi đến các chuyên gia đánh giá bao gồm: lý lịch khoa học của ứng viên và công trình nghiên cứu được đề cử phản biện;
  • Các chuyên gia đánh giá sẽ chịu trách nhiệm đánh giá và đưa ra nhận xét.